ماساژور بالشتی
قیمت : 600,000 تومان
ماساژور سر AEP
قیمت : 35,000 تومان
ماساژور دلفینی
قیمت : 450,000 تومان
کفی ورزشی طبی
قیمت : 60,000 تومان
تفنگ ماساژ
قیمت : 1,000,000 تومان
قمقمه دمبلی
قیمت : 45,000 تومان
ماساژور سر 2عددی
قیمت : 45,000 تومان